Nucode95

Halen van je code95

Algemene gegevens

Nucode95

Postbus 405

8300 AK Emmeloord

KvK 32159973  

CBR 6496K5

Algemene voorwaarden
 

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

1.2 Overeenkomsten die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen toepasselijk als Nucode95 dit schriftelijk heeft bevestigd.

2 Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. Na ondertekening houden wij de datum gereserveerd voor de cursus.

3 Opleidingen

3.1 Nucode95 zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachten te realiseren.

3.2 Nucode95 streeft ernaar de overeengekomen cursusdata en/of locatie aan te houden. Nucode95 behoudt zich het recht voor om data, indeling en/of locatie te wijzigen. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren.

4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van ontvangst van de getekende offerte.

4.2 De overeenkomst kan ook tot stand kom door modeling of mail

5 Facturen en betalingen

5.1 Facturen worden opgemaakt op basis van de getekende overeenkomst.

5.2 In afwijking van de hoofdregel van artikel 6 lid 2 dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5.3 Indien een factuur van Nucode95 niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is de opdrachtgever na verloop van de termijn over het openstaande bedrag een rente verschuldigd.

5.4 Indien een vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel direct als indirect voor rekening van de opdrachtgever.

6 Annuleren

6.1 Opdrachten kunnen tot 2 weken voor aanvang van de cursusdag kosteloos door de opdrachtgever worden geannuleerd,  de gemaakte kosten  ter voorbereiding verschuldigd blijven.

6.2 Bij annulering binnen 2 weken voor de eerste cursusdag is het gehele bedrag verschuldigd.

6.3 Annulering c.q. beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

7 Geheimhouding

7.1 Nucode95 zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever of cursist vrijwaren Nucode95 en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van opdrachtgever of cursist of derden welke met de uitvoering van de opleiding c.q. diensten of advies direct of indirect samenhangen.

9 Klachten en geschillen

9.1 In geval van klachten ter zake opleiding, lesmateriaal, locatie of docenten kan opdrachtgever en/of cursist dat binnen een maand kenbaar maken (schriftelijk t.a.v. Directie Nucode95) Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen kunnen aan de rechter worden voorgelegd.